Fjøskatt:

Hestadpus 1psMOPM2Hestadpus 1psMOPMIMG_4775Fordi mange kattar har vore svikta har vi til ei kvar tid inne sky kattar som treng lang tid på å bli trygge på menneske. Ikkje alle blir det …. Treng du nokon som kan vere ansvarleg for mus- og rottebestand på garden? Ein gard er for mange kattar draumestaden. Særskilt for dei kattane som trivst best på eiga hand utan å verte dulla eller «fjolla» med av folk heile dagen. Våre fjøskattkandidatar har ei røff livserfaring. Dei har blitt overletne til seg sjølv og gått ute ei god stund utan noke særlig menneskekontakt. Dei er tøffe, hardføre og knallgode på musejakt. Ikkje villkatt men heller ikkje kosekatt. Denne pusen vil vere ute, luske og jakte samstundes som den nyter selskap av andre dyr og mennekser på litt avstand. Kan oftast klappast men er ikkje klengete (Kan med tida godt bli det..). Den treng ein varm stad som t.d ein fjøs om vinteren og tilgang på mat. Ein musejegar vil også trenge jevnlige ormekurar slik at gardens høvdingkatt skal vere i tipp topp stand. Kan du eller veit du om noken som kan hjelpe ein slik katt til eit godt liv vidare?

Ta kontakt med Bettina på tlf 412 44 002/ bettina@dyrebeskyttelsen-sfj.no

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Pressemelding 25-års jubileum

header_face

Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane 25 år!
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane feirar i desse dagar 25 års Jubileum. Dette håpar vi heile befolkninga i Sogn og Fjordane vil vere med oss og feire.
Det har vore 25 år med slit og tunge tak, men og mange gode stundar. Vi har fortsatt mykje arbeid som står att før vi vert overflødige.

Foreininga vart starta i 1999. Det første namnet var Dyrevernlaget i Sogn og Fjordane, og leiar i interimstyret den gong var Magne Aslaksen frå Florø. Fleire av ildsjelene som var med frå starten av er fortsatt aktive dyrevernarar. Organisasjonen er eit fylkeslag tilknytta Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane mottek ikkje offentleg støtte. Gjennom 25 år har det difor vore ein kamp å rekruttere frivillege og oppretthalde aktiviteten. Drifta vert finansiert ved medlemskap, gåver, testament og grasrotandel via Norsk Tipping.

Organisasjonen er basert på frivillig, ulønna arbeid. Dagleg mottar våre frivillige fleire titals henvendingar via telefon, mail, heimeside og sosiale mediar. Henvendingane gjeld ofte funn av eigar- og heimlause dyr, skadde dyr, tapte dyr, bekymringsmeldingar, ønskje om rådgjeving eller ønskje om å adoptere dyr. Gjennom 25 år har vi gradvis merka ein auka forståing for dyrevern. Det er fleire enn før som ønskjer å ta til seg eigar- og heimlause dyr, hjelpe med transport, vere forvertar, og bidra med anna praktisk hjelp.

I løpet av 25 år har Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane skaffa nye heimar til om lag 3000 dyr. I tillegg har mange tusen dyr fått hjelp på anna vis. Lokalavdelinga har og arbeidd med mellom anna langtransport av dyr, pelsdyrsaka, burhøns og jakt. I mange saker samarbeider Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane med andre dyrevernorganisasjonar, Mattilsynet og politiet. På enkelte dyrevernområder har ein oppnådd gode resultat, men mange av utfordringane som var der for 25 år sida, er der fortsatt. Bruk og kast-samfunn, umerka kjæledyr og ukontrollert formeiring av katt er blant dei største daglege utfordringane.
Det politiske fleirtal manglar mot til å setje dyrevern på dagsorden, her etterlyser vi større engasjement. Reglementet må endrast, og dyr i Noreg treng eit sterkare rettsvern, gjerne i form av offentleg Dyrepoliti som fleire andre land har innført med stort hell.

Den flottaste gåva vi kan få er at mange melder seg inn og blir med oss å feirar.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Innkalling til årsmøte 2014

117934752Tid: Laurdag 22. mars 2014. Kl 15:00

Stad: Førde Gjestehus og Camping.

Alle er velkomne.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Val av møteleiar
 • Val av referent
 • Val av tellekomité
 • Val av medlemmar til å signere årsmøteprotokollen
 • Årsmelding 2013
 • Årsrekneskap 2013
 • Saker frå styret
 • Innkomne saker
 • Budsjettforslag 2014
 • Val

 

Har du saker du ønskjer å fremme til årsmøtet, er du velkomen å ta kontakt.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Rømlingar med ID-chip kom raskt heim

Bettina og Anja med hittedyra som begge kom heim same dagen. Rømlingane hadde kvar sin ID- chip noko som gjorde det enkelt fo å finne eigar ved hjelp av vår ID- scanner.

Bettina og Anja med hittedyra som begge kom heim same dagen. Rømlingane hadde kvar sin ID- chip noko som gjorde det enkelt fo å finne eigar ved hjelp av vår ID- scanner.

Bettina og Anja med hittedyra som begge kom heim same dagen.
Rømlingane hadde kvar sin ID- chip noko som gjorde det enkelt å finne eigar ved hjelp av vår ID- scanner.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Innkalling til årsmøte 2013

117934752Tid: Søndag 17. mars 2013. Kl 16:00

Stad: Møterommet til Peppes Pizza på Handelshuset i Førde.

Alle er velkomne.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Val av møteleiar
 • Val av referent
 • Val av tellekomité
 • Val av medlemmar til å signere årsmøteprotokollen
 • Årsmelding 2012
 • Årsrekneskap 2012
 • Saker frå styret
 • Innkomne saker
 • Budsjettforslag 2013
 • Val

 

Har du saker du ønskjer å fremme til årsmøtet, er du velkomen å ta kontakt.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Nyttårshelsing

DSC_0128 (2)

Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane vil rette ein STOR TAKK til alle våre støttespillere gjennom året ♥ Medlemmar, forvertar, hjelpere, grasrotgivere, dere som rapporterer om dyr som treng hjelp, dere som har adoptert dyr via oss og gir dei kjærleik og omsorg, dere som er aktive på facebooksida vår med å kommentere og dele stoff vi legg ut, og dermed bidreg til å skape og spre gode haldningar, dere som gir oss gaver i form av dyrefôr, utstyr og pengar, kort sagt ALLE som bidreg til å halde hjula i gong.

Ein spesielt STOR TAKK til ein særs dyrekjær person som nylig satte inn tidenes julegåve på kontoen vår; 5000 kroner!! Tusen millionar takk! Som givaren ønska vil pengane gå til å ferdigstille luftegårder i vårt nye dyremottak, slik at dyra (i hovudsak kattar) kan gå ut og inn i luftegårdane slik dei sjølv ønskar. Dyremottaket vil vi fortelle meire om seinare, og sjølvsagt legge ut fleire bilder. Vi planlegg ein offisiell åpning utpå vårparten.
For dyras skuld håpar vi på eit glimrande samarbeid med dykk alle også i 2013, og vi ønskar nye støttespillarar hjarteleg velkommen. GODT NYTT ÅR, ALLE SAMMEN!!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

kaniner

No har dyrebeskyttelsen kaniner til omplassering! Heile 9 nydelige kaniner søkjer nye heimar. I utgangspunket var det berre to hokaninar som kom til dyrebeskyttelsen si varetekt pga omsorgssvikt. Ein stjålen hyrdestund hos ein hannkanin etter at dei greide å bryte seg ut av ein innhenging gav 16 nye kaniner. Sjå «omplassering andre dyr» på heimsida vår.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Synes du måkene er ei plage?

Visste du at måkebestanden sør for Stadt er halvert? Ante du at Fiskemåke, Krykkje og Hettemåke er rødlista og dermed freda?

Det er  ei vanleg misoppfatning at det no er meir måker ein nokon gong. Mange av måkene sine naturlege leveområder er øydelagde og dei har difor slått seg meir til i tettstader og byar. Mange opplever desse fuglane som tallrike og ei plage blant anna pga støy og hekking på hustak. Dermed er respekten for måkene på eit lågt nivå hos fleire noko som utset denne fuglen for mykje motstand og lidingar. Tillatelse til felling kan berre gis etter skriftleg søknad til kommunen og gjeld berre vaksne fuglar. Det er ikkje tillete å fjerne/skade reir, egg eller ungar.

Ferdsel på tak fleire gonger om dagen i perioden før egglegginga byrjar er effektivt dersom ein vil unngå hekkande måker. Ein kan også spenne opp liner over takflata: ca 30 cm høge med halv meter mellomrom.  Rydding av gjengrodde holmar gjer at måkene kan føretrekke dette som hekkeområde og flytte hit dersom det er trygt. Mp

Norsk Ornitologisk Forening har sendt ut utfyllande informasjon om dette til alle fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar. Vi anbefalar sterkt denne linken kor du finn artikkel med meir interessant informasjon : http://birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1019

 

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Siste nytt om Molly

Kronerullinga til Molly si veterinærbehandling gjekk himmelhøgt over vår forventning. Kr 28 000 kom inn til Molly i løpet av ett døgn!! Sidan sist har Molly fått den veterinærhjelp ho treng, ei ny mjuk katteseng, og mykje ro, kvile og kos hos ein av våre dyktige fòrvertar.  Molly kjenner seg tydeligvis betre for ho viser seg no som ei glad, leiken og kosete katt. Med rett mat og pleie vil Molly kunne verte ei gamal pusefrue og er snart klar for ein ny varig heim. Det er framleis att mykje pengar frå kronerullinga og desse vil vi øyremerke til liknande tilfeller slik at fleire skal få den same sjangsen som Molly. Takkar for fantastisk engasjement og alle bidrag.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Alle vil hjelpe Molly

For nokre dagar fekk vi inn ein mishandla og skada katt. Vakre gode Molly har gått med hofta ute av ledd over lang tid, ho har vore igjennom parring, drektighet og fødsel med denne skaden, – tenk for eit smertehelvete!
Eigar drepte alle hennar 4 små, truleg rundt 6 veker gamle. Til slutt kasta han Molly ut fra altanen i 2. etasje i håp om at han var kvitt henne også.
Veterinærsjekk i går gav to alternativ: operasjon eller avliving. Operasjon vil koste minst kr 5000, pluss behandling og
rekonvalesens i lang tid.  For ein frivillig organisasjon er dette er mykje pengar og derfor satte vi umiddelbart igong kronerulling på facebook. Vi ynskjer å gje denne katten eit verdig og smertefritt liv. Responsen på facebook har vore enorm og pengane har strømma inn. Vi har no fått inn kr 14 000 til Molly!! Operasjon er bestilt og vi treng ikkje å spare på noko som helst for at Molly skal bli frisk.

Ho skal opereres på tirsdag og vi skal halde alle løpande oppdatert på korleis det går med ho. Om det blir pengar til overs til slutt ynskjer vi å sette desse av til liknande tilfelle slik at alle kronene vil gå til å hjelpe katt med smertefull skade til eit godt liv vidare. Vi er djupt takknemlige for all støtte og respons frå dyrevenner over heile landet. Tusen hjertelig takk alle saman!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Informasjon etter årsmøtet

27 Mars var dagen for årsmøtet vårt og nytt styre vart valgt. Ny leiar er no Cecilie Heggelund (tidligare nestleiar) og Ove Myrmel gjekk etter eige ynskje frå leiarvervet til varamedlem. Styret er mykje det same som før bortsett frå Ida Beate Løken frå Førde som er ny. Ellers er det tre nye navn blant våre varamedlemer. Sjå «styret» under «Om oss» for meir info. Vi ynskjer i tillegg å informere om at vi heretter aukar gebyret for omplassering av katt. Nye prisar er 1500 kr for vaksen katt (kastrert, vaksinert og chippa) og 1700 kr for langhåra. Korthåra kattunge kostar frå kr 500 og langhåra frå kr 800. Prisauken er vedteke på grunnlag av vår økonomi men mest av alt pga høgare prisar hos veterinær. Kvar einaste krone av omplasseringsgebyret går til arbeidet vårt med heimlause dyr.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Har fått ny heim

I eit av dei siste utgåva av bladet «hjemmet» har ein kunne lese om blandingshunden Rex og Nicky, Belgisk fårehund. Dyebeskyttelsen Sogn og Fjordane sine omplasseringshundar har fått stått fram på landsdekkande media med ynskje om nye heimar. Responsen har vore stor og det gjekk ikkje lang tid før dei begge hadde fått kvar sin nye familie. Vi ynskjer Rex og Nicky lykke til vidare!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Hjelpe ein heimlaus katt?

Halvor og Leo er to av dyrebeskyttelsen sin kattar som treng forvert. Ein fòrvert passar ein av dyrebeskyttelsen sine heimlause kattar inntil ny permanent heim er funne. Katten er fortsatt dyrebeskyttelsen sitt ansvar så vi står for mat, sand, medisin og evt veterinærbehandling. Dei einaste ein fòrvert treng å gjere er å ha pus i huset sitt, gje mat og omsorg. I tillegg er det til stor nytte at fòrverten vidareformidlar katten sitt vesen og personlighet slik at vi får rett katt til rett heim.
Leo er heilsvart og vart funne i Førde sentrum like før jul. Han var mager og svolten. Eigar er etterlyst men ingen har meldt seg. Vi veit dessverre ikkje så mykje om denne pusen då han står aleine på eit kattepensjonat. Han er reinsleg, tam og blir kastrert denne veka.

Halvor vart også som Leo, funne gåande ute, svolten og med alvorlig infeksjon i halen sin. Halen måtte dessverre amputeres men han er ellers ein sosial katt og trygg katt. Halvor vert kastrert og ID- merka denne veka.

Er det noken som har mulighet til å passe ein katt for nokre veker så ta kontakt på vår vakttlf eller send mail til asegrov@gmail.com

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Medlemskontingent 2012

I desse dager kjem kontingenten for medlemskap 2012 ut i postkassane. Vi håpar at alle vil/huskar å betale og dermed støtte arbeidet med dyra. Alle våre medlemar får også vår årsmelding for Sogn og Fjordane (kjem ut i februar/mars) i tillegg til medlemsblad frå Dyrebeskyttelsen sentralt.

Vi har eit nytt medlemssystem som vert ordna sentralt og skulle det vere at du ikkje får fornying av medlemskapet eller ynskjer å melde deg inn, kan du gå inn på www.dyrebeskyttelsen.no eller ta kontakt med oss direkte per mail.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Har fått ny heim ilag

Ailo og Miro er to kattar som kom til dyrebeskyttelsen då dei trengte ny heim. Dei havna hos same fòrvert og etter ei stund har det utvikla seg eit sterkt venskap.

Desse kattane trivst så godt ilag at vi ikkje har hjarte til å skilje dei. Vi har lenge ynskt at Ailo go Mira skal få kome til same heim.

No har dei endelig fått ny heim ilag! Denne månaden reiser dei til ny landeleg heim i Nordfjord. Der får dei eigne kattedører og ein snill hundekompis. Dette er stas og vi ynskjer Ailo og Mira lykke til!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Medlem?

Er du støttemedlem hos oss skal du motta vår årsmelding ein gong i året i tillegg til medlemsbladet «Dyrenes forsvarer» frå Dyrebeskyttelsen Norge endå oftare. Dessverre får vi melding om at ei viss mengde medlemsblad kjem i retur og vi oppfordrar derfor alle medlemar som manglar medlemsblad om å sende ein mail til Linn: linn@dyrebeskyttelsen.no. Opplys i mailen om adresse, tlfnr og fødselsdato. Er det nokon som manglar årsmelding så ta kontakt med vår vakttlf eller send mail til asegrov@gmail.com

Ikkje medlem? Då anbefalar vi deg å gå inn på www.dyrebeskyttelsen.no og melde deg inn. Bidra oss å hjelpe dyr som ikkje har noken til å ta ansvar for seg.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Katten din kan få katteHIV

Bildet viser katten Ulf, ein ukastrert hannkatt på 3 år. Han har vore i mange slåsskampar og slete seg gjennom ein kald vinter utandørs. Etter henvendelse via vår vakttlf tok dyrebeskyttelsen hand om katten den 6 juni. Pus hadde ingen ID-merking, mykje flått og flokar i pelsen, samt ein stor væskefylt byll på nakken etter eit bitt. I tillegg til dette påviste helsesjekken hos veterinær katteHIV. Ulf vart avliva same dag på veterinærkontoret. Kvifor?

KatteHIV bryt ned immunforsvaret og fører til katteAIDS noko som betyr ein langsom og smertefull død. Der fins ingen behandling. KatteHIV smitter ikkje over på mennesker, men er smittsamt mellom katter via blod og spytt. Den største smittefaren er ukastrerte hannkattar som slåst og får bittskader.

For å unngå katteHIV er kastrering det viktigaste hjelpemiddel. Ein kastrert hannkatt blir roligare og meir stadbunden, i tillegg unngår ein uønska kattungar som raskt kan bli ei kilde til villkattar. Ei hokatt kan få 3-4 kattungekull per år!!! Ein katt kan kastrerast frå 6 mnd alder. Vi anbefalar samstundes å vaksinere og ID-merke pus.

Dyrebeskyttelsen har registrert ein auke i tilfeller av katteHIV fleire stader i fylket. Hjelp oss å redusere smittefaren samt antal villkattar ved å kastrere katten din i dag.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Heime

Denne unge hannkatten er funne i ein container på bossplassen i Hesjedalen. Våt, svolten og forkommen. No er pus og eigar gjenforent! Katten heiter Alex og kjem frå Sunnsdalen i Førde. Han forsvant frå Førde sentrum for 2 veker sidan etter å ha vore blindpassasjer i motorrommet på ein bil. Korleis han kom seg frå sentrum til Hesjedalen er framleis ei gåte…Eigar fann katten sin via vår side på facebook.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Brutus

Nyleg vart ein sliten, kald, svolten og tørst katt teken hand om i Naustdal. Pus bar preg av å ha gått ute ei stund. Etterkvart oppdaga vi at katten var øyremerka og det viste seg at der fans ein eigar som bur i Nesttun utanfor Bergen. Matmor fekk telefon frå oss og overraskelsen var stor. Pus hadde forsvunne frå deira sommarhus i Vevring for 1,5 år sidan! Dei trudde aldri dei skulle få sjå sin Brutus att og gjensynsgleden var difor stor då han vart henta heim til Nesttun i går, den 2 januar.

Dette viser kor nyttig det kan vere å merke katten sin. Vi i dyrebeskyttelsen har som veterinærkontora scannarar som kan lese av ID chippen.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Skoten katt

7 november fann Maria Hammerseth ein alvorleg skada katt på Svarthumle i Flora. Det viser seg at katten er skóten. Kula traff pus over skulderen, har delt skulderbladet på langs, og gått ut att under aksla . Røntgenbildet viste mange blyfragmenter i dette området. Det var ei stund tvil om katten ville berge livet men etter ei tid med behandling og god pleie ser det no ut til at det skal gå bra. Til alt hell unngår han også varige skader som lammelse. Katten verkar kjærleg og velfødd men sålangt har ingen eigar meldt seg til tross for etterlysing gjennom media.

Katten er no i storform og har fått namnet Moms. Han har fått seg ein ny heim hos ein barnefamilie i Naustdal og storkosar seg. Moms har mange gode katteår framfor ser no.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Dyretolk

Brev frå Aud Hestvik:

Kommunikasjon med dyr er etterkvart blitt meir og meir vanleg også her i Norge. Fleire og fleire dyretolkarar gjer ein uvurderleg jobb i forhold til å gje dyr ei stemme. Dyre-eigarar generelt er opptekne av at dyra dei har ansvar for, skal ha det så bra som mogeleg. Så behovet for dyretolkar er aukande. Som alle veit, så kan dyra våre lære å forstå menneske-ord, og vi kan til ei viss grad lære å forstå deira lydar og kroppsspråk.

Ein dyretolk lærer å ta telepatisk kontakt med eit dyr. Ho/han innstiller seg på den frekvensen informasjonen frå dyret er å finne. Det er det same som skjer når vi skal finne frekvensen for Petre på radioen, – rett og slett kvantefysikk. Informasjonen kjem i form av setningar, overføring av følelsar, bilete eller «videoar». Ein kan også skanne dyret for å finne ubalansar i form av smerter og sjukdom. Ein dyretolk kan også finne dyr som er blitt borte og å kommunisere med dyr som er døde.

Ofte speglar dyra eigaren sine problem. Og når eigar har ordna opp med det som har vore vanskeleg i kvardagen, vert dyret friskare, gladare og rolegare. Alt dette høyrest kanskje rart ut for mange, men det er likevel realitet, og det å arbeide med dyr på ein slik måte er berre heilt fantastisk. Dyr er ikkje berre «dyr». Dei har sjel, tankar og følelsar akkurat som vi toføttingane!

Eg starta på dyretolkutdanning våren 2008 i «Flammehuset» (www.flammehuset.no), og håpar på å bli sertifisert i løpet av 2011. Studiet omfattar mellom 150 og 200 godkjende samtaler og bl.a. opplæring i bruk av Bach’s Blomstermedisin.

Bakgrunnen for at eg begynte på studiet er først og fremst at dyr har alltid betydd veldig mykje for meg. Dyr eg har kjent, har hjelpt meg til å greie livsutfordringar og vist meg ubegrensa kjærleik og tillit. Eg trur ikkje eg at eg kunne ha «greitt meg» utan å leve i lag med dyr.

Dessutan kom Donna Buhund til meg, – heilt «tilfeldig» for fem år sidan. Ho var då over ett år gammal, og kom tilbake til oppdrettar pga diverse problem. Ho var full av stress og i stor ubalanse. Og ho sette meg verkeleg på prøve! Eg trudde eg visste det meste om hundar og oppdragelse, men eg følte at eg nådde ikkje fram med det eg gjorde for å få henne til å bli ein velfungerande familiehund. Eg var på veg til å gje opp, men eg følte sterkt at det blei feil! Så eg tok kontakt med ein dyretolk, og det snudde opp ned på alt. Plutseleg såg eg saka frå Donna si side. Eg hadde misforstått så mykje. Ho fortalde korleis ho opplevde ting og kvifor. Eg fekk forståelse for henne på ein måte som eg ikkje visste var mogeleg, – fordi ho fekk ei stemme gjennom tolken. Donna blir kanskje aldri ein «perfekt» hund. Men ho fungerer heilt greitt som familiehund, turkamerat og «livs-compadre».Ho er høgt elska, – tilliks med dei andre dyra mine, men ho har nok fått ein heilt spesiell plass i hjarterøtene mine.

Når det gjeld dei dyra som kjem til oss, så er det aldri «tilfeldig»! Alle dyr har ein jobb i forhold til menneska dei er plasserte i lag med. Donna sin jobb var/er å hjelpe meg til å lære bl.a. dyrekommunikasjon. Det er ei gåve å få mulegheit til å studere dyrekommunikasjon. Men det tek tid, og eg treng kandidatar å praktisere på.

No godt over halvvegs, kan studentane ta litt provisjon, og eg tek 250 kr pr samtale. Pengane går til Dyrebeskyttelsen som gjer ein fantastisk jobb. Så dersom du har dyr som du vil ha tolka, må du gjerne ta kontakt; E-post: audhestvik@hotmail.com/Tlf 97165746 – 57731804. Helsing Aud Hestvik.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Lady

Hei alle sammen i dyrebeskyttelsen!

Etter at vi ovetok Lady 21.11.2009, har hun fått nytt navn. Hun heter nå Dolly, og dette liker hun tydeligvis svært godt. Nytt navn, nytt liv.
Dolly har fått markkur, klippet klør jevnlig, nytt halsbånd, lilla hjerte-navnebrikke med navn og telefon nummer på, dekken, eget liggested med madrass ved siden av senga våres, og mange nye dyrevenner. Hun går også fritt rundt på gården, og har aldri stukket av fra oss.

Samboeren min og jeg er utrolig fornøyde med Dolly, og hun har imponert oss mer enn vi kunne ane før vi overtok henne.Dolly går veldig godt sammen med Border Collien Atos vi hadde fra før. Selv om vi har fire katter som går inn og ut som de vil, er dette ikke noe problem. Det kan virke som om hun har tatt til seg kattungen som ble født sent i høst, og som jeg reddet fra å bli slått i hjel av en bonde. Dolly behandler ham som sin egen valp, og legger forsiktig ned pus for å vaske ham bak. Etter dette er gjort leker de ofte, og kan godt finne på å legge seg forran vedovnen sammen. Veldig koselig!

I høst var Dolly med på hjortejakt sammen med samboeren, og hun er utrolig flink til å spore seg fram til ferske hjortespor. Hun sporet i bånd i høst, men til høsten igjen skal hun nok prøve seg som løshund under jakta. Når jeg rir er hun med på turen uten at jeg må lokke henne med. Hun sporer av og til etter en hjort, men kommer bestandig tilbake til oss. Eller hun sitter utenfor huset og venter på meg til jeg er hjemme. Nå som det er så kaldt, har jeg lagt ut et teppe der jeg har rideutstyret mitt slik at hun har et sted å ligge om hun venter på meg. Dolly og Atos beveger seg ute hver dag, og de får være ute så mye de vil.

Hilsen fra Janine, Øystein og Dolly. Skal nok også hilse fra Hunden: Atos Kattene: Yrja, Josef, Bombibjørnar og Zorro Islandshestene: Sunna, Saga, Bjørk og Aron Kaninene: Snipp og Snapp

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Stokkand

  

I byrjinga av februar fekk vi ei henvending frå ei dame i Førde som hadde ei stokkand i dusjkabinettet. Ho fann fuglen under bilen sin i 15 kuldegrader, heilt apatisk og forkommen. Ho tok med fuglen heim og kokte grautvelling av korn, mais og brød. Fuglen åt veldig godt og tok seg etterkvart nokre bad i den rosa stampen.

Veterinær og fuglevakta til Norsk Ornitologisk Forening vart kontakta av oss for gode råd. Stokkanda vart flytta ut i et hønsehuset der temperaturen er meir passende for ein slik fugl. Stokkanda kvikna til og viste tegn til å vere frisk. Forsøk på fotografering på dette tidspunkt vart hissig avfeid av fuglen.

11 februar vart stokkanda slept fri på et våtmarksområde i Førde:
Så jublande glad den kom og han brukte begge vengene heilt flott. Den har nok sett skada ut pga svolt og kulde. I dag var eg ned med ein stor pose brød og eit spann med oppbløytt Pedigree hundemat. Nær med matingplasen, gjekk det ein hannfugl av arten stokkand, og trippa rundt nokre jenter på isen. Då han såg meg og hunden kome, så letta den og kom fykande mot oss og hadde ei flott flygeoppvisning før han for bort til dei andre som låg og venta på mat. I mitt haud var dette vår fugl, som skulle vise kor frisk han var og som helste på. Eg går den vegen 2 gongar kvar einaste dag, minst, og dette har eg aldri sett før, at ei and har oppført seg slik.

Det er etter norsk lov ikkje lov å gripe for mykje inn når det gjeld ville dyr. På same tid er vi også lovpliktige til å hjelpe der dyr lir nød.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Katt?

Kronene du betalar for katten går direkte til vårt arbeid med dyra. Vi er ein frivillig gjeng som engasjerar på fritida og det er slik vi får pengar til å hjelpe dyr. Prisane er: Kr 1200 for kastrerte vaksne katter, kr 400 for korthåra kattungar, Kr 800 for langhåra kattungar. Vi vil også minne dykk på at når de kjøper ein kattunge hos oss, forpliktar de å kastrere katten. Dette er det viktigaste tiltaket for å unngå uønska/ukontrollert formeiring av kattar. Husk at ei hokatt kan få 2-3 kull i løpet av eit år!!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Kattemottak?

Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane har lenge hatt ein draum om eit «kattemottak». Å alltid ha tilgjengeleg ein varm og lun stad for slitne heimlause kattar som kjem i vår varetekt. Fram til no har løysinga vore private heimar hos folk med famlie og gjerne andre dyr. Når vi får inn over 50 kattar i løpet av sommaren, er dette ein krevande situasjon for oss og våre fòrvertar.

No har vi fått tilbud om å leige et nedlagt dyrepensjonat nær Førde. Vi har dermed starta ei kronerulling for dette kattemottaket. Alle som ynskjer å støtte dette prosjektet kan bidra på kontonr 3720.15.61788. Kontonummeret er øremerka kattemottaket.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Katteseminar

Forrige helg,14-15 nov, reiste tre av styremedleme på katteseminar ved Antrozoologisenteret på Ås. Hovedforelesar var Professor Bjarne O. Braastad, etolog ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I tillegg deltok Bodil Eikeset, leiar av Norsk huskattforening, og Karen Andersson, leiar av Dyrebeskyttelsen Norge, avd Oslo. Katteseminaret var retta mot folk som ynskje å utvide kompetansen på atferd og velferd hos katt. I salen var veterinærar, katteoppdrettarar, adferdskonsulentar, katteeigarar og personar innan dyrevernorganisasjonar.

Styremedleme frå Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane, Cecilie, Anja og Rigmor er einige om at dette var ei veldig interessang helg. Seminaret heldt eit høgt fagleg nivå i tillegg til innspel som grunna frå solid erfaring. Vi kjeda oss ikkje eit sekund og lærte ein heil del. Temaene var mange: Forholdet mellom katt og eigar, sosial adferd og struktur, kattens språk, problemet med eigarlause kattar, adferdsproblemer hos katt, kattehald i burettslag og katten som rovdyr var noko av det som var sett på dagsorden. Seminaret er noko vi varmt kan anbefale for alle interesserte.

Bildene øverst: Anja og Rigmor med Bodil Eikeset som opprinneleg er frå Førde. Ho bur i Oslo og synes det var godt å høyre dialekta vår. Bildet i midten viser Cecilie og Rigmor på forelesningsbenken. Biletet nederst er av Bodil Eikeset og Bjarne Braastad,

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Spike

Spike er ein labradorblanding på 11 år som søkte etter ny eigar i Firda 21.10. Eldre hundar stiller dessverre langt bak i køa når det gjeld å bli omplassert. Heldigvis ville Firda lage ein artikkel om vår Spike og responsen har vore enorm. han har no fått nye eigarar etter å ha vore gjennom ei «skjønnhetsbehandling». Dagen starta med eit bad før turen gjekk til Hanne i Florø for tannpuss og helsesjekk. Lørdag etter blei Spike henta av ny eigar. Firda dekka denne hendinga óg, men diverre ikkje på nett.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Lucky

Lørdag den 22 august vart Lucky funne midt i vegbana foran ein tunnel i Hyllestad. Formen til Lucky var elendig og Stian som fann kattungen ringde oss. Veterinæren meinte katten hadde ein sjangse men det kunne «bikke» begge vegar. Bjørg tok han med heim. Lucky krever på dette tidspunkt mykje stell og omsorg. Pelsen på bakbeina og magen er vekke pga langvarig diarè.

No ser det ut til at dette skal gå rette vegen. Kattungen har livsvilje og maler berre han ser deg. Magen er mykje betre. Vi trur han er ca 10-11 veker.

No eit halvt år etter mykje omsorg og pleie er Lucky blitt ein flott, sterk og utrulig god katt. Før jul fekk han seg ein heim. Lukke til vidare Lucky!

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Kattungar

Normalvekten til kattunger er ca 100 g ved fødsel. De skal legge på seg ca 7-10 g daglig og ha nådd det doble av fødselsvekten ved 14 d alder. Hvis ungene skriker mye er det et godt tegn på at de ikke får nok mat.

Her er en oppskrift på kattemelk-erstatning, ellers fører noen dyrebutikker erstatning i pulverisert form:

90 g kondensert melk

90 g vann

120 g yougurt

2-4 eggeplommer (ikke hvitene, det er viktig)

Det skal varmes til kroppstemperatur når det gis. De første døgnene skal ungene få ca 1 ml i timen, etter hvert som de blir større skal man gradvis øke til at de får 5-7 ml hver måltid ved 2 ukers alder. De skal ha mat 9-12 ganger daglig i begynnelsen og man kan minke gradvis fram til du begynner å avvene de (ved 3-4 ukers alder)..da skal de ha mat 7 ganger daglig. Avveningsfôr består av kattunge-tørrfôr som du bløter opp med melkeerstatning og mikser til en grøt. Etterhvert som de blir litt eldre trenger du å tilsette mindre og mindre melk i tørrfôret slik at ved 6-8-uker spiser den kun tørrfôret. Spør veterinæren

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?

Redda villhest

Idun skriv og fortel om ein skogstur frå The New Forest i Sør England, der det er ca 4000 villhestar:
Badger er altså ein EIN-dag gammal villhest som datt ned i eit grevlinghol… Jeff og Idun var på tur-aldri-sur og som gode eventyrarar gjekk dei utanom stien, og fann stakkars vesle folen som sat fast. Vi strauk og sang, Badger veksla mellom sjokk og å sove på armen vår – vi ringte til skogvoktar og etter ein time fekk vi det opp av grava(…) dagen etter ville han ikkje ha vore meir. Mora hadde då forlatt det – tenkte at «Hmm, det var kanskje ikkje mitt likevel…» og ville ikkje ta det tilbake. Vi trygla og ba, og mora fann det i seg å vere mor igjen, og lot Badger få suge melk og ikkje eit auge var tørt.

Les meir om omplassering og prisar.
Vil du være forvert?
Vil du bli medlem?